Реализации

2005 – 2010 г.

-Околно пространство на София Сити Център- гр. София, бул. „Арсеналски” №2. 
Описание: Обекта е първият „МОЛ” в България;
-Резиденшъл Парк София. Проект за периода 2005-2009г. /около 240 декара – над Бизнес Парк София – проектиране на цялостно околно пространство на 10 квартала/.
Възложител: Линднер  
Описание: Предмета на работа е цялостен работен проект за ландшафтно планиране, включващ паркове в квартали, околосградно пространство, технически елементи от оформянето на парковото пространство, алейна мрежа и прилежащите им пешеходни пътеки за: 
– Квартал10
– Квартал11
– Квартал12
– Квартал13
– Квартал14
– Квартал15
– Квартал16
– Квартал17-18
– Квартал19
Обекта за времето си е най-големият по площ в столицата проектиран с цялостна концепция след промените от 1989 г;

-70 декара – компенсаторна програма в паркови части на ж.к. Красно Село, детски площадки, спортни съоръжения, пейки, кошчета, малки архитектурни елементи.
Възложител: ЕЦЕ
Описание: Проекта обхваща компенсаторна програма в паркови части на ж.к. Красно Село, гр. София – детски площадки, спортни съоръжения, пейки, кошчета, малки архитектурни елементи, улично озеленяване;
-Околно пространство на посолство на Словашката Република в България  – Реконструкция;
Възложител: Посолство на Словашката Република в България  
Паркоустрояване и благоустрояване на : МБАЛ – АГ Комплекс гр. Русе, включително покривна градина  – Реконструкция.

2010 – 2014 г.

-Реконструкция и благоустрояване на Музей на солта. ”Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции – гр. Поморие, общ.Поморие (2011 г.);
Възложител: Община Поморие.
Описание: Музея на солта в гр. Поморие е единствен по рода си на Балканския полуостров. 
-Паркоустройство и благоустройство. Ландшафтна архитектура – предпроектни проучвания, заснемане и експертна оценка, на околно пространство, паркоустройство и благоустройство, дизайн на пейки, покривна градина на „Музей на децата”, гр. София. 
Възложител: Музейко.
Описание: Музейко е първият обект от този тип /образование чрез игра/ в Източна Европа;
-Благоустройство и Паркоустройство на околно пространство на комплекс „Жерави 2”, гр. Приморско, включително укрепване на откоси и реконструкция на гробищен парк гр. Приморско, Община Проморско.

Възложител: СОТ 161;
-„Извършване на проектански услуги за обект: Реконструкция, обновяване и доизграждане на част от уличната мрежа, тротоари, улично осветление и обособено площадно пространство в центъра на с. Рибарица, общ. Тетевен”. Включително склупторна композиция „риби” и каменни фонтани.
Възложител: Община Тетевен;
-Паркоустройство и благоустройство. Ландшафтна архитектура – предпроектни проучвания, заснемане и експертна оценка и идеен проект по всички части в гр. Поморие между улици: ул. „Княз Борис”, ул. „Смирна”, ул. „Странджа” и ул. „Манастирска”,– гр. Поморие, общ.Поморие. – Парк „Лабиринт” над 50 декара (2013 г.);
Възложител: Община Поморие;
-Направа на комплексен инвестиционен проект  по мярка 321 от прср – Община Елена (2012 г.), (Спортни комплекси в: гр. Елена, с. Константин и с. Майско);Ю
Възложител: Община Елена;
-Направа на инвестиционен проект по мярка 321 от прср Община Годеч (2012 г.); .), (Спортен комплекс в гр. Годеч).
Възложител: Община Годеч;
-НАПРАВА НА Комплексен инвестиционен проект ПО МЯРКА 321 ОТ ПРСР ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ (2012 г.);
Възложител: Община Долна Баня;
-“Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“:Договор № DIR-5113326-C-010 за БФП по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”; Проект №DIR-5113326-4-98 по Договор ОПОС-03-87/10.10.2013г; 
Извършени дейности:
Разработване на концепция за осигуряване на достъпа на хора с увреждания на територията на ПП Витоша.- Избор и определяне на подходящи места за приспособяване към изискванията за  достъп на хора в неравностойно положение. Изработване на проекти и детайли на повтаряеми арх. съоръжения и паркова инфраструктура. Проект за възстановяване и адаптиране на специализирани маршрути и съоръжения.
Възложител: ПП „Витоша“
Описание: Проекта обхваща цялата територия на планината Витоша в границите на ПП „Витоша“;
-“Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“, Договор N: DIR-5113326-C-010 за БФП по оперативна програма „ОКОЛНАСРЕДА 2007-2013г.”, проект №DIR-5113326-4-98 по Договор ОПОС-03-80/16.07.2013г. (2013 г.) Идеен и работен проект за парк Витоша, в частта от парка при подходите на с. Бистрица и с. Железница.  
Възложител: ПП „Витоша“.
Описание: Проекта обхваща подходите към планината от кварталите на София – Бистрица и Железница.

2014 – 2015 г.

-“Паметник на Цар Самуил – гр. София.”, автори: А. Хайтов, М. Гуркова, Р. Гурков.             
Възложител: Фондация Българска Памет.
Описание: Обекта макар, че е малък и нискобюджетен е по-сложен за проектиране, съгласуване и изпълнение от останалите проекти в референцията на база отделено време и конкурс с 21 проектни предложения;
-“Изготвяне на идеен проект за участъци 3, 4 и 5, етап 2 от „Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус” 
Възложител: „Eжис България” ЕАД
Описание: Обекта представлява най-дългата новопроектирана част на  АМ „Хемус” в учасъка м/у гр.Плевен и гр.Търново;
-Реконструкция на пространството около р.Нишава в централната градска част на гр. Годеч 
Възложител: Община Годеч
Описание: Проекта обхваща реконструкция на централната градска част на гр. Годеч от двете страни на р. Нишава – тротоари, настилки, път до реката, улично осветление, пейки, кошчета и елементи на градската инфраструктура, укрепване на речното корито;
-“Строително-монтажни работи по проект 32/3/3231028 „Съхраняване и възстановяване на материални и духовни образци на древнототракийско културно наследство в Разлог“, обект „Възстановка на каменни плочи от древнотракийско светилище в м.Столоватец край Разлог“.”,; реализация. 
Възложител: Община Разлог.

2016 – 2018 г.

-“Паметник на ген. Колев – гр. Добрич.”, (2016-2017г.); автори: А. Хайтов, М. Гуркова, Р. Гурков.
Възложител: „СКАТ” ТВ и Община Добрич.
Описание: Обекта представлява монументален комплекс в центъра на гр. Добрич на ген. Колев и паметни плочи на загиналите над 1000 войници и офицери при защитата му през Първата световна война;
-“Изготвяне на проект по част “Ландшафт и озеленяване” за локални платна в обхвата на Северната скоростна тангента от км 2+780 до км 3+680” 
Възложител “Северна скоростна тангента 2016”;
– „Закриване на старо депо за тбо – гр.кърджали, договор №:13393-03 / 09.06.2016. довършване на дейности по рекултивацията на съществуващо сметище – кърджали и отстраняване на дефекти по горния му изолационен екран.
Възложител: ДЗЗД „Арма инженеринг“ 
-“Ремонт на уличното осветление на гр.Силистра”
Възложител: Община Силистра 
Описание: „СТУДИО ГУРКОВ” ЕООД е проектанта в консорциум ДЗЗД „Светлина Силистра“.  Пилотен проект финансиран от Републиканския бюджет за въвеждане на енергиино ефективно улично и парково осветление на целият град Силистра;
-„Подготовка на парковите пространства на обектите към Териториален отдел – Варна и Териториален отдел – Бургас“
Възложител: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

2018 – 2020г.

-“Изготвяне на проект  – „Ремонт на розариум в Княз – Борисова градина”, гр. София.
Описание: Обекта е паметник на градинското, парковото изкуство и ландшафтната архитектура; 
-„Обновяване на Княз – Борисова градина – историческа част“,  гр. София.
Описание: Обекта е на фаза Идеен проект по всички части за площ от 320 декара включваща истоеическата част на парк Княз – Босисовата градина в гр. София.
-„Реконструкция и модернизация на пазар в централната градска част на  гр. Драгоман“
Възложител: Община Драгоман;
-„Реконструкция на парк „Николай Хайтов” и изграждане на спортни и увеселителни съоръжения в УПИ I – за парк, кв. 92 по плана на гр. Сапарева Баня”.
Възложител: Сапарева Баня;
-„Паркоустройство и благоустройство на улица “Св. Иван Рилски, гр. Драгоман”. 
Възложител: Община Драгоман;
-„Паркоустройство и благоустройство, помпени станции и автоматизирана поливна система на проект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”.
Описание: Обекта е почивна база на Народното събрание с площ над 20 дек. в гр. Велинград.